Žiadosť o členstvo__________meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska žiadateľa___________


Predseda Streleckého klubu
Mgr. Peter Vician
Majerský rad 3
Krupina 96301


v Krupine..........................


Tel. kontakt : ................................................
Mail. adresa: .................................................


Vec : Žiadosť o prijatie za člena do Streleckého klubu Krupina

Žiadam Vás o prijatie do Streleckého klubu Krupina z nasledovných dôvodov. Chcel by som svoje strelecké zručnosti zdokonaliť v športovej streľbe vo Vašom Streleckom klube.
Zároveň sa zaväzujem, že splním Vaše požiadavky ohľadom podmienok prijatia do Streleckého klubu.

Ostatné : vypísať


Ostávam s pozdravom .................................................