Zákony


Zákon č. 190/2003 o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 229/2011 o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku


Vyhláška MV SR č. 555/2003 ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Vyhláška MV SR č. 516/2003 Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o technickom postupe pri znehodnocovaní, ničení a výrobe rezov strelnej zbrane a streliva a spôsobe ich označovania


Zákon č. 179/1998 o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Zákon č. 529/2005 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (čiastka 215/2005)


Nariadenie vlády č. 397/1999 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo


Nariadenie vlády č. 380/2003 ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2000 Z. z.


Nariadenie vlády č. 182/2006 ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 397/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strelné zbrane a strelivo v znení neskorších predpisov


Zákon č. 440/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 85/2009 o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku


Zákon č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
Zákon č. 301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
Zákon č. 171/1993 o policajnom zbore