Stanovy


STANOVY

Streleckého klubu Krupina

Základná organizácia zboru technických a športových činností

Názov: Strelecký klub Krupina
Sídlo: 963 01 Krupina, Majerský rad 3
Okres: Krupina
Kraj: Banskobystrický
Pôsobnosť: Slovenská republika

Prvá časť

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

článok 1
Názov a poslanie

1. Strelecký klub Krupina je občianskym združením, v ktorom sa dobrovoľne združujú jednotlivci so záujmom o rozvoj športovej streľby, organizačnej, osvetovej a výchovnej činnosti v športovom
odvetví streľby, vytvárajúc ekonomickú základňu pre dosiahnutie cieľov v športovom streleckom odvetví.
2. Strelecký klub Krupina je združením, ktoré svoju činnosť vyvíja v súlade s Ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.
3. Strelecký klub Krupina vo vzťahu k iným subjektom sa riadi všeobecne platnými zásadami činnosti samostatných rovnoprávnych subjektov pri rešpektovaní nezasahovania do ich pôsobnosti.
4. Strelecký klub Krupina ako nezávislé občianske združenie môže v súlade s potrebami športovej streľby združovať a koordinovať svoju činnosť s inými športovými zväzmi a asociáciami.
5. Strelecký klub Krupina je samostatným právnym subjektom.

článok 2
Pôsobnosť a sídlo streleckého klubu Krupina
1. Strelecký klub Krupina vykonáva svoju činnosť na strelnici Okrúhla Hora- Bzovík, schválenej na krátke guľové zbrane, dlhé guľové zbrane, brokové zbrane, samopal vz.58- evidovanej
na OR PZ Zvolen- odd. zbrane a strelivo.
2. Sídlo Streleckého klubu: Majerský rad 3, 963 01 Krupina.

článok 3
Úlohy Streleckého klubu Krupina

1. Strelecký klub Krupina presadzuje záujmy streleckého športu, zabezpečuje všestranný rozvoj streľby a spolupracuje so všetkými streleckými organizáciami - slovenskými aj medzinárodnými
asociáciami, ktorých program zahŕňa záujem a starostlivosť o športovú streľbu a ďalšie telovýchovné športové aktivity.
2. Získava a organizuje mládež pre činnosť v Streleckom klube.
3. Bezplatne poskytuje svojim členom odborné rady týkajúce sa strelectva, realizuje prostredníctvom svojich odborných inštruktorov výcvik svojich členov streleckého klubu zaobchádzania zo zbraňou.
Zabezpečuje kurzy a výcvik zaobchádzania zo strelnou zbraňou.

článok 4
Konferencia Streleckého klubu Krupina
(výročná členská schôdza)

1. Konferencia je najvyšším orgánom Streleckého klubu Krupina.
2. Konferencia je tvorená všetkými členmi Streleckého klubu.
3. Konferencia sa stretáva raz ročne. Výbor musí zvolať do 30 kalendárnych dní mimoriadnu konferenciu ak o to požiada jedna polovica členov Streleckého klubu.
4. Konferencia je uznášania schopná ak sa jej zúčastní 50% všetkých členov.
5. Ak po 30 min. po zahájení konferencie nie je prítomných minimálne 50% členov Streleckého klubu Krupina, môže výbor rozhodnúť, že konferencia bude uznášania schopná aj s minimálnym množstvom
zúčastnených členov Streleckého klubu Krupina.

článok 5
Výbor Streleckého klubu Krupina

1. Je výkonným a riadiacim orgánom Streleckého klubu Krupina, ktorý realizuje uznesenia z konferencie.
2. Výbor Streleckého klubu je zložený z predsedu, tajomníka a hospodára.
3. Výbor Streleckého klubu Krupina je volený na obdobie piatich kalendárnych rokov.
4. Všetky zasadnutia a konferencie vedie predseda, v jeho neprítomnosti tajomník.
5. Výbor vypracováva plán činnosti, návrh rozpočtu, správu o hospodárení.
6. Funkcie volených členov Streleckého klubu Krupina sú čestné a bezplatné. Za plnenie úloh s výkonom funkcie sa môžu funkcionárom priznať odmeny. Funkcionárom patrí náhrada výdavkov spojených
s výkonom funkcie v Streleckom klubu Krupina podľa platných predpisov.

článok 6
Predseda Streleckého klubu Krupina

1. Predseda je štatutárnym orgánom Streleckého klubu Krupina.
2. Ustanovuje do funkcie tajomníka aj hospodára Streleckého klubu Krupina, po schválení a odhlasovaní konferenciou Streleckého klubu.
3. Predseda zvoláva a riadi všetky zasadnutia a konferencie Streleckého klubu.
4. V neprítomnosti zastupuje predsedu tajomník alebo osoba poverená predsedom streleckého klubu.
5. Predseda po zvolení do funkcie má právo navrhnúť výbor, ktorý odhlasuje minimálne 50% všetkých prítomných členov.
6. Pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.

článok 7
Tajomník Streleckého klubu Krupina

1. Tajomník je zástupcom Streleckého klubu Krupina, ktorý za svoju činnosť zodpovedá konferencii.
2. Zastupuje predsedu vo všetkých konaniach, v prípade potreby vedie konferencie a členské schôdze.

článok 8
Hospodár Streleckého klubu Krupina
1. Hospodár zabezpečuje hospodárenie majetku Streleckého klubu Krupina, ktorý je v jeho správe. Vedie evidenciu hnuteľného a nehnuteľného majetku a je zaň zodpovedný.
2. Upozorňuje výbor na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie. Realizuje a navrhuje brigádnickú činnosť. Pri živelnom ohrození majetku je neodkladne povinný okamžite informovať
výbor a kompetentné úrady o stave ohrozenia.
3. Dohliada, aby hnuteľný a nehnuteľný majetok bol použitý len na podporu Streleckého klubu Krupina.

článok 9
Členstvo v Streleckom klube Krupina

1. Členov do Streleckého klubu Krupina prijíma konferencia (výročná členská schôdza) na základe písomnej žiadosti a to 1x ročne.
2. Pred zvolením za člena do Streleckého klubu Krupina je povinný každý záujemca absolvovať čakateľskú dobu v trvaní jedného kalendárneho roku. Čakateľská doba začína plynúť záujemcovi
odhlasovaním členov minimálne v počte 50% prítomných na konferencii. Čakateľ nemá hlasovacie právo. Po absolvovaní čakateľskej doby prijíma konferencia (výročná členská schôdza) po nadpolovičnom
hlasovaní čakateľa za riadneho člena Streleckého klubu Krupina. Počas čakateľskej lehoty sa musí čakateľ zúčastniť minimálne 50% všetkých akcií usporiadaných Streleckým klubom Krupina. Pre získanie
oprávnenia zbrojného preukazu vydáva výbor osobitné interné predpisy.
3. Pri 100% hlasovaní členov Streleckého klubu Krupina za člena Streleckého klubu Krupina je čakateľská lehota zrušená.
4. Hlasovanie môže byť tajné alebo verejné po navrhnutí výboru Streleckého klubu Krupina.
5. Členstvo v Streleckom klube Krupina nadobúda platnosť odhlasovaním za člena a zaplatením členského príspevku. Členský príspevok platia aj záujemcovia v čakateľskej dobe, ktorí sú právoplatne
odhlasovaní za čakateľov do streleckého klubu.
6. Členstvo v Streleckom klube Krupina/ďalej len SK/ zaniká:
a) smrťou člena,
b) vystúpením člena. Vystúpenie treba oznámiť písomne výboru,
c) vylúčením zo SK,
d) zánikom SK,
e) nezaplatením riadnych alebo účelových členských príspevkov v stanovenej lehote. Pri nezaplatení členského príspevku má dodatočne člen streleckého klubu nárok na ochrannú dobu dvoch
kalendárnych rokov zaplatiť členský príspevok. Po skončení dvoch kalendárnych rokov sa musí opätovne hlasovať o prijatí za člena s podmienkou čakateľskej doby jedného kalendárneho roka.
7. Čestné členstvo:
a) sa môže udeliť fyzickej a právnickej osobe za zásluhy rozvoja strelectva alebo obdobnú prospešnú činnosť v rezorte strelectva.
b) navrhuje výbor po schválení konferencie Streleckého klubu Krupina.
8. Čestný člen SK má právo:
a) byť informovaný a podieľať sa na činnosti SK,
b) podávať návrhy na činnosť SK,
c) čestný člen nie je povinný zaplatiť členský príspevok,
d) čestný člen nemá hlasovacie právo.
9. Do členskej základne Streleckého klubu Krupina sú volení občania s trvalým bydliskom na území SR, sú plne spôsobilí na právne úkony a ktorí súhlasia s poslaním a stanovami Streleckého klubu Krupina.
Ich vstup je na základe dobrovoľnosti. Členstvo je schvaľované výborom a konferenciou Streleckého klubu Krupina. Za svoje konanie a zaobchádzanie zo strelnou zbraňou na strelnici sú plne zodpovední.
Zatajenie a neinformovanie o svojom chorobnom duševnom, alebo fyzickom stave je dôvodom na okamžité vylúčenie z členskej základne. Osoby mladšie ako 18 rokov sa môžu stať členom Streleckého klubu Krupina
len s písomným súhlasom zákonného zástupcu. Výšku členského v Streleckom klube Krupina stanovuje výbor SK Krupina. Pri streleckých aktivitách osôb mladších, ako 18 rokov pri realizovaní streľby je prítomný
aj zákonný zástupca, ktorý preberá trestnú zodpovednosť aj za škody spôsobené na zdraví a majetku danou osobou.
10. Dokladom o členstve je platný strelecký preukaz s potvrdením o zaplatení členského príspevku.

článok 10
Práva a povinnosti členov Streleckého klubu Krupina
1. Člen SK má právo:
a) zúčastňovať sa rokovania a rozhodovania na členských schôdzach, konferenciách,
b) voliť a byť volený do orgánov SK,
c) zúčastňovať sa aktívne na činnosti SK ako športovec, tréner, rozhodca, funkcionár alebo ako člen,
d) podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom Streleckého klubu Krupina,
e) užívať strelnicu na rozvoj svojich streleckých aktivít,
f) užívať objekt strelnice a budovy na oslavy svojich významných udalostí. Potrebné je nahlásiť takúto skutočnosť 21 kalendárnych dní vopred hociktorému členovi výboru.
2. Člen SK je povinný:
a) zaplatiť členský príspevok v čiastke a termíne stanovenom orgánmi SK,
b) podieľať sa na činnosti, správe a hospodárení s majetkom SK,
c) zúčastniť sa minimálne 50% účasťou na brigádnickej činnosti v SK,
d) dodržiavať stanovy a ostatné interné predpisy SK,
e) plniť rozhodnutia orgánov SK,
f) nahradiť streleckému klubu vzniknutú škodu, za vznik ktorej zodpovedá. Odstrániť všetky nedostatky, ktoré spôsobil svojim negatívnym konaním. Počas priebehu streleckej súťaže je povinný každý
zúčastnený športovec dodržiavať prísny zákaz konzumácie alkoholu a iných zákonom zakázaných omamných a psychotropných látok. Pri podozrení z alkoholu a iných psychotropných a omamných
látok je takáto osoba okamžite diskvalifikovaná a vyvedená z objektu strelnice policajným orgánom. Zároveň, ak takáto osoba je členom streleckého klubu Krupina podlieha disciplinárnemu riešeniu
v kompetencii výboru Streleckého klubu Krupina.
g) Pri individuálnom streleckom tréningu je člen povinný zapísať sa do knihy návštev strelnice. Zároveň neodkladne dať budovu strelnice do pôvodného stavu /očistiť od nábojníc, použitých terčov a
prebytočného odpadu/. Bezodkladne oznámiť správcovi návštevu strelnice za účelom streľby.

článok 11
Členská disciplína

1. Členovi SK, ktorý porušil povinnosti vyplývajúce z členstva v SK a na nápravu vzhľadom na závažnosť porušenia nepostačuje pohovor, môže výbor SK podľa miery zavinenia a ostatných okolnosti
uložiť tieto druhy kárnych opatrení:
a) pokarhanie pred výborom SK,
b) finančná pokuta 100 €,
c) finančná pokuta 200 €, pri opakovanom incidente,
d) vylúčenie zo Streleckého klubu Krupina na dobu desať kalendárnych rokov,
e) trvalé vylúčenie zo Streleckého klubu Krupina.
2. Proti kárnemu opatreniu výboru SK sa môže stíhaný písomne odvolať do 15 kalendárnych dní od jeho doručenia na členskú schôdzu SK, alebo ústne do zápisnice po vynesení rozhodnutia.
Ak sa stíhaný pri vynesení rozhodnutia odvolania výslovne vzdá, nepodá odvolanie v stanovenej lehote rozhodnutie nadobudne právoplatnosť a vykonateľnosť. Proti rozhodnutiu členskej schôdze
PS vynesenému v odvolacom konaní sa ďalšie odvolanie nepripúšťa.
3. Pri neabsolvovaní potrebného počtu brigádnickej činnosti menej ako 50% v SK výbor udelí pokutu 15 €. Ak sa člen nemôže zo závažných dôvodov zúčastniť menej ako 50% brigád a menovaný člen chce
absolvovať brigádu a neplatiť pokutu , výbor mu môže dodatočne určiť individuálnu formu brigád. Túto skutočnosť je potrebné nahlásiť výboru do 8 kalendárneho mesiaca /august/, aby bolo včas
rozhodnuté o forme náhradnej brigády.

článok 12
Prísny zákaz

Zakazuje sa s následkom okamžitého vylúčenia zo Streleckého klubu Krupina:
a) vytvárať činnosť, ktorá smeruje proti záujmom Streleckého klubu Krupina,
b) ohováranie a poškodzovanie dobrého mena Streleckého klubu Krupina, jeho funkcionárov a členov.

článok 13
Hospodárenie Streleckého klubu Krupina

1. Strelecký klub Krupina obhospodaruje hnuteľný a nehnuteľný majetok.
2. Zdrojom majetku sú:
a) členské poplatky,
b) dary, dotácie, granty,
c) príjmy z iných činností pri napĺňaní cieľov Streleckého klubu Krupina.
3. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa rozpočtu schváleného konferenciou. Za hospodárenie zodpovedá výbor SK. Pri získaní sponzorského príspevku, alebo sponzorského daru je potrebné, aby sa daný dar využíval
v streleckom klube po dobu piatich kalendárnych rokov. Po stanovenej dobe si môže menovaná osoba, ktorá dar získala zobrať do svojho užívania.
4. Pri získaní materiálneho daru, finančnej hodnoty nad 150 €, menovaný môže požiadať výbor o zrušenie zaplatenia členského príspevku až na dva kalendárne roky.
5. Strelecký klub Krupina má právo používať pri svojej činnosti:
a) vlajku,
b) znak,
c) zástavu,
d) odznaky,
e) pečiatky so svojím znakom a názvom.

článok 14
Zánik členstva v Streleckom klube Krupina

Členstvo v Streleckom klube Krupina zaniká:
a) úmrtím,
b) nezaplatením členského príspevku,
c) vylúčením pre závažné previnenie a konanie nezlučiteľné s členstvom,
d) nesplnením základných členských povinností,
e) prestupom do iného streleckého klubu,
f) písomným oznámením o vystúpenie zo Streleckého klubu Krupina.

článok 15
Zánik Streleckého klubu Krupina

1. Strelecký klub Krupina zaniká rozhodnutím konferencie Streleckého klubu Krupina pri hlasovaní 90% väčšinou hlasov svojich členov.
2. Ak Strelecký klub Krupina zanikne odhlasovaním 90% väčšiny členov, konferencia ustanoví hlavného likvidátora.


V Krupine, 24.01.2011 Bc. Peter Vician
predseda Streleckého klubu Krupina